NŐK - Nőijogok Őrzői Kör

A Nyilatkozat (rövid)

Nyilatkozat a nőket biológiai nemük alapján megillető jogokról

Kiállunk a nőket és lányokat biológiai nemük alapján megillető jogokért

  • Kijelentjük, hogy az anyaság egyértelműen és kizárólag női állapot.
  • Kiállunk  a nők és lányok testi és reprodukciós sértetlenséghez, önrendelkezéshez fűződő joga mellett. Elítéljük a nők reproduktív kapacitásának béranyaság és más hasonló eljárások által történő kizsákmányolását.
  • Kiállunk a nők szabad véleményalkotáshoz, illetve véleményük szabad kinyilvánításához, valamint a békés gyülekezéshez és a politikai részvételhez való joga mellett.
  • Kijelentjük, hogy a nőket és lányokat megilleti a tisztességes és egyenlő feltételekkel való részvétel (fair play) joga a sportban.
  • Tiltakozunk a nőket és lányokat érő mindennemű erőszak ellen, követeljük, hogy tartsák tiszteletben  a gyermekek jogait!

Ellenezzük, hogy a jogban, a közigazgatásban és a társadalmi gyakorlatban a biológiai nem fogalmát a nemi identitás fogalmával cseréljék fel, hátrányos megkülönböztetésnek téve ki ezzel a nőket és lányokat.

Bevezetés

Jelen Nyilatkozat ismételten kiáll a nőket biológiai nemük alapján megillető, a Nők elleni hátrányos megkülönböztetés minden formájának tilalmáról 1979. december 18-án kötött ENSZ egyezményben (CEDAW) rögzített jogai mellett.

A CEDAW segítségével a nők világszerte sikerrel vették és veszik fel még ma is a küzdelmet a nőket nemük miatt érő hátrányos megkülönböztetés ellen. Lássuk, hogyan:

  • A CEDAW megköveteli, hogy a részes államok tegyenek lépéseket (hozzanak intézkedéseket) a nemi alapú sztereotípiák, előítéletek és szokások felszámolására, amelyek abból az elképzelésből indulnak ki, hogy az egyik nem jobb vagy rosszabb, mint a másik.
  • A CEDAW megállapítja, hogy a “gender” (társadalmi nem) azon szerepek, viselkedések, tevékenységek és jellemzők összessége, amelyeket adott társadalom az egyes nemek számára megfelelőnek tart.
  • A CEDAW megállapítja, hogy a társadalmi nem (gender) a társadalom terméke, szerep, amelyet megtanulunk és előadunk, és nem velünk született, lényegi tulajdonságunk.

Mindazonáltal az ENSZ az utóbbi időben született dokumentumaiban, stratégiáiban és akcióiban felcserélte a biológiai nemre utaló “sex” szót a társadalmi nemre utaló “gender” szóval. Ezzel aláásva a nőket biológiai nemük alapján megillető jogok, s egyszersmind a CEDAW küldetésének az érvényesülését is. 

A Nyilatkozat cikkei

This image has an empty alt attribute; its file name is 1..jpg

1. A nők jogainak alapja a nő biológiai neme

A biológiai nem azon fizikai és biológiai jellemvonások együttese, amely megkülönbözteti a férfit a nőtől. A nőket és lányokat megillető jogokat a biológiai nemhez és nem pedig a “nemi identitáshoz” kötve kell lefektetni.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2.jpg

2. Az anyaság egyértelműen és kizárólag női állapot

Az anya jogai és az őt megillető szolgáltatások a nők egyedülálló, nemükhöz kötődő képességén, azon alapulnak, hogy a nő képes megfoganni, kihordani és megszülni gyermekét. E jogokat és szolgáltatásokat, valamint magát a szót: “anya”, fenn kell tartani a női nemhez tartozó személyek számára.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3.jpg

3. Testi és reproduktív önrendelkezés

A nőknek joguk van saját termékenységük felett rendelkezni. Biztosítani kell a nők és lányok reproduktív jogait, valamint szabad hozzáférésüket a reprodukcióval összefüggő szolgáltatásokhoz. A terhességre kényszerítést és a béranyaságot be kell tiltani, ugyanakkor fel kell számolni és azonnal beszüntetni mindazon orvosi kutatásokat és kísérleteket, amelyek azt célozzák, hogy férfiak képesek legyenek magzatot kihordani és megszülni.

This image has an empty alt attribute; its file name is 4.jpg

4. A vélemény és a vélemény kinyilvánításának szabadsága

A nőknek joguk van szabadon, beavatkozás nélkül véleményt nyilvánítani, ideértve annak jogát, hogy fenntartsák és kifejezzék véleményüket a nemi identitásról is, anélkül, hogy ezért zaklatás, üldözés vagy szankció érné őket.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-1.jpg

5. Jog a békés gyülekezéshez és szervezkedéshez

A nőknek joguk van a békés gyülekezéshez és a szabad szervezkedéshez (egyesüléshez?), ide értve a biológiai nemük alapján történő gyülekezést és szervezkedést is. A leszbikus nőknek biztosítani kell a jogot arra is, hogy szexuális orientációjuk alapján gyülekezhessenek, illetve hozhassanak létre és működtethessenek szervezeteket. Magukról “női nemi identitásúként” nyilatkozó férfiaknak ne legyen kötelező helyet, illetve teret biztosítani női összejöveteleken és szervezetekben.

This image has an empty alt attribute; its file name is 6.jpg

6. Politikai részvétel

Vannak eszközök és lehetőségek, amelyeket kifejezetten azért alakítottak ki, hogy elősegítsék a nők férfiakkal egyenlő társadalmi helyzetét, ezek egyike a részvételi nemi kvóta. Ezeket az eszközöket és lehetőségeket kizárólag a nők, azaz a női biológiai nemmel rendelkező személyek védelme érdekében szabad használni, így nem alkalmazhatók olyan férfiak érdekében, akik női nemi identitásúnak vallják magukat.

This image has an empty alt attribute; its file name is 7.jpg

7. Sport, testnevelés

A nők és a lányok fizikailag – a szaporító szerveken kívül is – eltérnek a férfiaktól és fiúktól. A lányok és a nők számára ahhoz, hogy a férfiakkal egyenlő esélyekkel induljanak a sportokban, bizonyos területeken biztosítani kell a nemenként elkülönült sportolás és versenyzés lehetőségét.

This image has an empty alt attribute; its file name is 8.jpg

8. A nőket érő erőszak felszámolása

a nők és lányok elleni erőszak leküzdése megköveteli a nemileg elkülönült áldozatvédő szolgáltatásokat, ideértve a nemierőszak-krízis központokat és párkapcsolati erőszak áldozatok számára ellátást nyújtó menedék-otthonokat. E szolgáltatásokat tehát a nők és lányok számára a férfiaktól elkülönülten kell biztosítani.

hogy A nemi alapú erőszak elleni hatékony fellépés érdekében pontos nemileg részletesen bontott adatokra és statisztikákra van szükség az erőszak elkövetőire és áldozataira vonatkozóan.

This image has an empty alt attribute; its file name is 9.jpg

9. A gyermek jogainak védelme

A gyermekeket neveltetésük és oktatásuk keretében nemi sztereotípiák helyett pontos és valós információval kell ellátni az emberi test működéséről és a szaporodásról. Gyermeken “nemi megerősítés” címén tilos gyógyszeres vagy sebészeti kezeléseket alkalmazni.